Kustannustehokasta muutosvalmennusta

Suomen Yhteisöakatemia valmentaa esimiehiä ja luottamushenkilöitä kohtaamaan työelämän muutoksen yhdessä. Toimintatapoja ovat vertaisoppiminen, yhteisöllinen toiminta ja osaamisen jakaminen. Perinteiset kalvosulkeiset jäävät historiaan. Koulutuksissa keskitytään käytännön työelämän tilanteisiin sekä tietoihin ja kokemuksiin, joita koulutukseen osallistujilla jo on.

Toimintatapoja on testattu työyhteisöjen ja liittojen koulutuksissa. Tulokset ja palautteet kertovat, että koulutusmenetelmä toimii. Paikallinen neuvottelu tehostuu ja työyhteisön ilmapiiri paranee. Mallimme on testattu, vaikuttava ja kustannustehokas.

Kouluttajat työelämän konkareita

Suomen yhteisöakatemian valmentajat ovat kokeneita pääluottamusmiehiä, työpedagogeja ja työehtoasiamiehiä. Ongelmat ratkaistaan niiden syntysijoilla – paikallisen työyhteisön neuvottelutaidot ovat tehokkain tapa ratkaisun syntymiseen.

Joustavuus takaa tehokkuuden

Kurssien kustannustehokkuuden takaa joustava toteutus. Räätälöimme koulutuksen
paikan, pituuden ja sisällön tilaajan tarpeiden mukaan. Osallistavat menetelmät
takaavat sen, että koulutettavat sisäistävät käytännön toimintatapoja, joita voi
hyödyntää jo koulutusta seuraavana päivänä oman työyhteisön hyväksi.

Ota yhteyttä

Erkki Kupari
Koulutuspäällikkö
Suomen Yhteisöakatemia
erkki.kupari@sya.fi
050 5364318

TYKY-päivän koulutus (1 pv)

Puhun työstäni runoitse
Runon ilmaisukeinot tarjoavat erilaisen tavan ottaa puheeksi arjen ilmiöitä ja keskustella vaikeistakin asioista työyhteisössä. Niiden vahvuutena on nostaa esille kokemuksiin liittyviä syvimpiä ajatuksia ja tunteita ja samalla hyväksyä ne osaksi työtä ja työssä jaksamista.

Poeettiset työpajat
Poeettinen työpaja on toimintamuoto, jossa osallistujien suhdetta omaan työhön ja työyhteisöön tutkitaan runouttamisen avulla. Menetelmän tavoite on vapauttaa mielenliikkeet käsitteiden painolastista sekä tehdä kuuluvaksi työntekijöiden ”kokemuksen syvä rintaääni”. Lähtökohtana on näkemys kahdenlaisesta tavasta käyttää kieltä.

Lue lisää – tutustu koulutuksen esittelyyn ja ohjelmaan
Koulutus on tilauskoulutustuote.

Kysy lisää, lisätietoa antaa koulutuspäällikkö Erkki Kupari, jolta saa lisätietoja puhelimella 050 5364318 tai sähköpostitse erkki.kupari@sya.fi.


Defusing-ohjaajien peruskoulutus luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille (2 pv)

Luottamushenkilöiden työssä toistuvia vaikeita tilanteita ovat yt-neuvottelut ja niihin liittyvät irtisanomiset, työtapaturmat,vakavat sairaudet/sairastumiset, syrjäytyminen, perhetilanteiden muutokset ja kuolemantapaukset.

Defusing eli välitön purkaminen tarkoittaa erityisen rankan työtilanteen psyykkisen kuormituksen purkamista saman työvuoron kuluessa. Koulutettu luottamushenkilö voi toimia tällaisen keskustelun ohjaajana. Hänellä on etunaan mm. sen työmaailman tuntemus, josta purkamista tarvitsevat tulevat.

Lue lisää – tutustu koulutuksen esittelyyn ja ohjelmaan
Koulutus on tilauskoulutustuote.

Kysy lisää, lisätietoa antaa koulutuspäällikkö Erkki Kupari, jolta saa lisätietoja puhelimella 050 5364318 tai sähköpostitse erkki.kupari@sya.fi.


Luottamushenkilöiden orientaatiokoulutus

Kesto: 1–2 päivää
Mitkä ovat luottamushenkilöiden keskeiset tehtävät ja oikeudet? Harjoitusten kautta pureudutaan esimerkiksi työaikaan, lomiin, poissaoloihin, organisaatiouudistuksiin ja paikallisiin neuvotteluihin liittyviin kysymyksiin. Kokeneet luottamusmiehet kertovat oman kokemuksensa onnistuneesta neuvottelusta ja siitä miten hyviä neuvottelusuhteita pitää hoitaa. Lopuksi valmennetaan uudet luottamushenkilöt pitämään huolta jaksamisestaan ja pohdiskellaan voimavarojen lähteitä.


Esimiesten ja luottamushenkilöiden yhteinen neuvottelukoulutus

Kesto: 1–2 päivää
Miksi neuvottelut eivät suju? Miten neuvotellaan ratkaisukeskeisesti? Paikallinen sopiminen on yleistynyt. Luottamushenkilöt ja esimiehet harjoittelevat pienryhmissä hyviä neuvottelutaitoja aitojen työelämän tilanteiden kautta. Koulutuksen aikana ratkotaan tavallisimpia luottamushenkilön ja esimiehen kohtaamia ongelmia neuvotteluharjoitusten avulla.
Mitä on tapahtunut? Miksi? Mikä on ongelma? Miten se voidaan ratkaista? Menetelminä ovat kysyminen ja kuunteleminen. Apuna voidaan käyttää myös lainsäädäntöä ja työehtosopimuksia. Lopuksi keskustellaan neuvottelijoiden voimavaroista ja keinoista huoltaa itseään neuvottelijana.


Esimiesten, luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen työnohjauksellinen koulutus

Kesto: 1 päivä
Miten kerron toiselle vaikeista asioista? Miten puuttua sopimattomaan käyttäytymiseen tai hiertäviin henkilösuhteisiin? Koulutettavat työstävät
pienryhmissä tehtävissä kohtaamiaan vaikeita asioita ja tilanteita. Tilanteista keskustellaan ratkaisukeskeisesti kokeneen työnohjaajan johdolla.


Epävarmuuden sietäminen – koulutus esimiehille, luottamushenkilöille ja työsuojeluvaltuutetuille

Kesto: 1 päivä
Miten epävarmuutta voi sietää? Miten muutoksen voi nähdä voimavarana? Työelämän jatkuva muutos tuntuu ja näkyy työyhteisössä. Se ilmenee esimerkiksi työsuorituksissa, työilmapiirissä, poissaoloina ja vaihtuvuutena. Epävarmuus luo suoraan painetta esimiehiin ja luottamushenkilöihin, joiden oletetaan tietävän tulevaisuudesta enemmän kuin muiden. Miten esimies ja luottamushenkilö ottavat nämä odotukset vastaan ja käsittelevät niitä itse? Koulutus antaa välineitä itsetuntemukseen ja jaksamiseen. Keskustelut käydään pienryhmissä ja puretaan koko koulutusryhmän kesken.


Virtuaalinen työpaikka – hajautettu työ

Kesto: 1–2 päivää

Miten vastuut jakautuvat virtuaalisissa työyhteisöissä? Minkälaisia ovat itseohjautuvan työyhteisön päätöksentekomallit? Yritykset ja palvelut ovat hajallaan eri työpisteissä ja osaksi kaukana toisistaan. Työyhteisöt ovat itseohjautuvia ja päätöksenteko on kaukana. Tällaisessa tilanteessa on paljon epäselviä asioita ja vastuita. Syntyy tilanteita, jotka pitäisi ratkaista nopeasti. Koulutuksessa pureudutaan saman yrityksen tai palvelun ongelmanratkaisuun, pelisääntöihin, vastuisiin ja sopimiseen.


Työntekijän kohtaaminen irtisanomistilanteessa – koulutus esimiehille, luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille

Kesto: 1 päivä
Mitä irtisanomistilanteessa tapahtuu? Miten koemme ja ymmärrämme irtisanomistilanteita? Mitä jäljelle jääville tapahtuu? Kysymyksiä puretaan ja tilanteita harjoitellaan pienryhmissä. Tavoitteena on selvitä vaikeista tilanteista mahdollisimman pienin vaurioin kaikki osapuolet huomioiden.


Kouluttajakoulutus

Kesto: 2 päivää
Kaikkiin edellä mainittuihin koulutuksiin voi saada myös kouluttajakoulutusta. Vanhat toimintatavat jäävät historiaan ja koulutuksen menetelmät uudistuvat. Koulutuksessa käydään valitun koulutuksen ohjelma läpi kouluttajan näkökulmasta. Harjoituksissa keskitytään ryhmän toimintaan. Opetustilanteessa kulloinkin vuorossa oleva kouluttaja saa suoran palautteen toiminnastaan. Tavoitteena on tukea kouluttajaa niin, että hän saa ryhmän työskentelemään yhdessä ja jakamaan tietonsa ja taitonsa toisille koulutettaville.