Yhteisöhoidolla tarkoitetaan koko yhteisön tietoista käyttämistä hoidollisten, kuntoutuksellisten ja kasvatuksellisten tavoitteiden toteuttamiseen. Yhteisöhoidon tavoitteena on identiteetin, asenteiden, käyttäytymisen ja elämäntavan muutos – itseensä luottava ja vastuullinen ihminen.

Tavoitteita toteutetaan tarjoamalla asiakkaille osallistumista, vastuuta, luottamusta ja oikean elämän arvoja vertaisryhmän ja henkilökunnan avulla. Kuntoutumisen perusta on siinä, että yksilö kokee olevansa yhteisössä turvassa ja hyväksytty.

Asiantuntijoillamme on lähes 40 vuoden kokemus yhteisöhoidon koulutuksista sekä runsaasti julkaisuja aiheesta. Kari Murrolta kirjauutuus Terapeuttinen yhteisö (PDF) (kirjan tilaaminen)

Sivun alaosasta löydät listan ammattikorkeakouluissa tehdyistä yhteisöhoidon tutkimuksista.

Kaikki koulutuksemme ovat tilattavissa myös räätälöityinä tilauskoulutuksina.

Yhteisöhoidon ja yhteisöllisyyden 2-vuotinen koulutus

Järjestämme seuraavan uuden yhteisöhoidon koulutuksen 2024-2026 (22pv)
Jyväskylässä.

 • Koulutus koostuu vuodenmittaisesta peruskoulutuksesta ja vuoden mittaisesta jatkokoulutuksesta. Kaksivuotinen koulutus antaa myös valmiudet yhteisöhoidon ohjaamiseen. Perus- ja jatkokoulutuksen voi suorittaa erillisinä koulutuksina itse valitseminaan ajankohtina.
 • Peruskoulutus käsittää kuusi kahden päivän pituista kontaktijaksoa välitehtävineen. Jatkokoulutuksen pituus on viisi kahden päivän kontaktijaksoa välitehtävineen sisältäen tutustumiskäynnit kahdessa yhteisöhoidollisessa yhteisössä.
 • Koulutuksen tavoite on antaa valmiudet yhteisölliseen hoito-, kuntoutus- ja kasvatustyöhön, ongelmien ja ristiriitojen käsittelemiseen ja ratkaisemiseen sekä yhteisön johtamiseen, kehittämiseen ja arviointiin.
 • Koulutuksessa osallistujat perehtyvät yhteisön kehitykseen, yhteisöhoidon teoriaan, menetelmiin ja käytäntöihin sekä oppivat tehokkaita kommunikaatiotaitoja, itsetuntemusta ja yhteisöllisen ohjaamisen taitoja.
 • Koulutus antaa vankan pohjan yhteisön laadukkaalle ja tulokselliselle kehittämiselle.
 • Koulutus soveltuu erilaisten hoito-, kuntoutus- ja kasvatusyhteisöissä, sekä matalankynnyksen palveluissa, asumis-, hoiva- ja kuntoutusyhteisöissä työskentelevälle henkilöstölle ja esihenkilöille

Koulutus alkaa orientoivalla jaksolla 28.-29.11.2024.

Esite (PDF)
Ilmoittautuminen 8.11.2024 mennessä

Kysy lisää p. 040 7192 309 Kalevi Tikka


Kohti toimivaa yhteisöä –koulutus 3.-4.4.2025 Jyväskylässä (2 pv)

Yhteisöhoidon ja yhteisökasvatuksen perusteet

Koulutuksen tuloksena opit yhteisöhoidon ja -kasvatuksen:

 • periaatteet ja sovellutukset
 • käytännön toimintatavat erilaisissa hoito- ja kuntoutusyhteisöissä
 • sekä yhteisöhoidon ja -kasvatuksen aloittamiseen ja jatkuvaan kehittämiseen
  perustuvan prosessikeskeisentoimintastrategian perusteet sekä
 • henkilökohtaiset toimintavalmiudet yhteisön jäsenenä ja esihenkilönä

Kouluttajana toimii YTT, Psykologi, Kari Murto

Esite ilmestyy syksyllä 2024.
Ilmoittautuminen 28.2.2025 mennessä

Tiedustelut Kalevi Tikka p. 040 7192 309

Koulutus on myös tilauskoulutustuotteena. Kysy lisää p. 040 7192 309 Kalevi Tikka


Yhteisö koulun voimavaraksi –workshop (2 pv)

Kiusaaminen ja väkivalta lisääntyneet! Oppimistulokset heikentyneet! Koulun aikuiset aivan äärirajoilla!

Tiedotusvälineet julistavat kilvan koulun ahdinkoa. Toimenpiteiksi ehdotetaan lisää opettajia, luokkia pienemmiksi, psykologin ja kuraattorin palvelujen lisäämistä. Suomi on velkaantunut, joten 9 miljardia pitäisi saada säästettyä valtion talouden tasapainottamiseksi. Opetusalan pitäisi olla tyytyväinen, jos leikkaukset eivät ulottuisi kouluun.

Onko kouluilla mahdollisesti käyttämättömiä tai alikäytettyjä resursseja?

Resursseja on löytynyt ja löytyy suuntaamalla katse oppilaisiin. Kun oppilaat on otettu tasavertaisiksi yhteistyökumppaneiksi kouluyhteisön kehittämiseen, Suomessakin on pystytty luomaan henkilöstön ja oppilaiden välinen avoin keskusteluilmapiiri, keskinäinen luottamus ja toimiva yhteistyö. Oppilaat ovat puuttuneet kiusaamiseen ja ilkivaltaan, joita käsitellään luokissa yhteisöllisesti. Vertaisryhmästä tullut puuttuminen ja palaute on vaikuttanut opettajien antamaa palautetta vahvemmin. Kun oppilaat vähitellen ottavat enemmän vastuuta omasta ja toistensa käyttäytymisestä ilmapiiri luokassa ja koulussa on turvallisempi ja työrauha parempi niin oppilailla kuin opettajillakin. Opettajien työstressi vähenee ja työssä jaksaminen paranee.

Tiedustelut Kalevi Tikka p. 040 7192 309

Tule mukaan workshoppiin, jossa käsittelemme koulun kehittämistä
turvalliseksi, oppilaiden vastuuntuntoa, itsetuntoa, yhteistyökykyä ja luovuutta tukevaksi yhteisöksi.

Worksopin vetäjänä YTT, psykologi Kari Murto

Kari on toiminut Jyväskylän kaupungin poikien oppilaskodissa konsultoivana psykologina 8 vuotta 1970 -luvulla ja ollut kehittämässä yhteisökasvatusta, kouluttanut opettajia, konsultoinut kouluissa ja kirjoittanut aiheesta useita kirjoja
mm väitöskirjan Towards the well functioning community (1991)


Taitava työyhteisö väkivallan vastavoima –koulutus Jyväskylässä (2 pv)

Aggressiot, väkivalta tai niiden uhka asiakastyössä ovat työyhteisöä kuluttavia ilmiöitä. Ne haastavat työyhteisön sisäistä vuorovaikutusta ja ryhmädynamiikkaa.

Työyhteisöllä on riskinä jakautua turvattomuuden ja haasteiden keskellä sisäisiin alaryhmiin.

Taitavan työyhteisön perusta on vuorovaikutuksessa ja yhteisöllisyydessä. Yhteisön kaikkia jäseniä tarvitaan yhteisöllisyyden tietoisessa luomisessa.

Koulutuksen tuloksena

• Oivallat väkivallan olevan seurausta jostakin

• Saat työkaluja kohdata vaativia asiakastilanteita vuorovaikutuksen keinoin

• Ymmärrät asiakkaan, työntekijän, yhteisön ja ympäristön merkityksen käyttäytymiseen liittyvissä ilmiöissä

• Opit jälkiselvittelemään vaativia asiakastilanteita sekä onnistumisia

• Osaat tietoisesti vahvistaa työyhteisön sisäistä vuorovaikutusta

• Ymmärrät, että voit vaikuttaa itseesi taitavana kohtaajana

• Oivallat, että taitava työyhteisö on väkivallan toimiva vastavoima

Esite ilmestyy myöhemmin.

Koulutus on myös tilauskoulutustuote.


Yhteisöhoidon erityistason ohjaajakoulutus (2 + 2 pv)

Yhteisöhoidon erityistason ohjaajakoulutus on täydennyskoulutus Yhteisöhoidon 2-vuotisen koulutuksen (20 pv) suorittaneille.

Koulutus antaa Yhteisöhoidon erityistason ohjaajan pätevyyden.

Ohjaajakoulutuksessa opit:

 • toimimaan oman yhteisösi sisäisenä tai muiden yhteisöhoitoa toteuttavien yhteisöjen ohjaajana.
 • tutkimaan yhteisön toimintaa, vahvuuksia ja kehittämisen tarpeita yhteisöhoidollisesta viitekehyksestä.
 • soveltamaan ryhmän ja yhteisön ohjauksen menetelmiä.
 • avittamaan ohjattavan yhteisön avointa vuorovaikutusta ja kommunikaatiota.
 • tukemaan yhteistyötä avoimen ja tehokkaan vuorovaikutuksen ja kommunikaation toteuttamisessa

Sisällölliset teemat ovat:

 • Oman roolin ja tehtävän selkiyttäminen
 • Yhteisön tilanteen arvioiminen yhteisöhoidollisesta näkökulmasta
 • Interventiot ohjaajan työkaluna – tiedot ja taitojen harjoittelua
 • Ohjaamisen kompastuskivet ja niiden käsittely

Kysy lisää p. 040 7192 309 Kalevi Tikka


Ryhmädynamiikka –koulutus (2 pv)

”Yhteisötaidot ryhmädynamiikan / ryhmäilmiöiden näkökulmasta”
Miten valjastaa ryhmän voima käyttöön, kääntää työryhmän ristiriidat voitoksi ja voimavaraksi tai ylipäänsä ymmärtää sitä, mitä ryhmässä tapahtuu?
Ryhmädynamiikkakoulutus antaa avaimia ryhmäilmiöiden ymmärtämiseen, ottaa käyttöön omia ja ryhmän mahtavia voimia ja nostaa osallistujien sosiaalisen ymmärtämyksen tasoa.

”Ryhmä voi olla hyvinkin innovatiivinen ja luova, mutta ryhmädynaamisten ilmiöiden vuoksi ryhmä voi juuttua tietylle tasolle. Bruce Tuckmanin teorian mukaan tämä tarkoittaa, ettei ryhmä enää etene ryhmän vaiheissa, tai voisiko sanoa, kehitystehtävissä.

Ryhmä voi olla enemmän kuin tekijöidensä summa, mutta toisaalta ryhmä voi olla vähemmän kuin tuo edellä mainittu summa. Tähän vaikuttaa muun muassa Ringelmanin efekti, minkä perusteella yksittäiset jäsenet tuudittautuvat siihen, että muut hoitavat hänen puutteellisen panoksensa. Näin eri jäsenten muodostama summa ei täyty. Eriteltäessä tekijöitä, niitä löytyy huomattava määrä lisää. Kun ollaan ryhmätilanteissa subjektiivisesti sisällä, niiden objektiivinen tarkastelu on usein vaikeaa ja haasteellista johtuen muun muassa eri yksilöiden tunnesidoksista ilmiöihin ja niiden merkityksiin.

Kuten jo aikaisemmin mainitsin, ilmiöitä on mahdollista tutkia. Tämä on mahdollista esimerkiksi saamalla etäisyyttä tilanteisiin ja niiden tutkiminen objektiivisesti. Tutkiminen voidaan tehdä vaikkapa erilaisen todellisten tilanteiden tai toiminnallisten harjoitteiden kautta. ”Jukka Honka, 2015

Kouluttajina toimivat kognitiivinen psykoterapeutti (VET)  Jukka Honka ja toiminnallisten menetelmien asiantuntija, sosionomi Suvi Saarinen

Koulutus on myös tilauskoulutustuotteena. Tutustu tilauskoulutusesitteeseen Esite (PDF)


Yhteisöllinen toiminta avopalveluissa (2 pv)

Terapeuttisen yhteisön ja yhteisöhoidon periaatteita on toteutettu avopalveluissa kuten päiväosastoilla, asumisyhteisöissä sekä opetustoiminta- ja työkeskuksissa jo 70-luvulta lähtien. Kokemukset ovat osoittaneet yhteisön kokonaisuutena vaikuttavan ratkaisevasti hoito-, kuntoutus-, kasvatus- ja oppimistuloksiin.

Yhteisöllisessä mallissa kuntoutuminen ja muutos mahdollistuvat turvallisessa ympäristössä ja ilmapiirissä.

Perustehtävän pohjalta luodaan toiminnallinen rakenne. Se perustuu arjen yhdessä elämiseen kuten erilaisiin ryhmiin ja työtehtäviin ja yhteisökokouksiin. Yhteisiä periaatteita, sääntöjä ja vastuuta käytetään asetettujen muutostavoitteiden saavuttamisen välineinä. Yksilöiden kehitystä kannustavat ja edistävät virikkeellinen miljöö, asiakkaiden osallistumis- ja onnistumismahdollisuudet, tasavertaisuus sekä vertaisryhmältä ja henkilökunnalta saatu tuki, ohjaus ja palaute. Yhteisö kehittyy kokonaisuutena yhteisen toiminnan sekä toiminnan jatkuvan tarkastelun ja arvioinnin avulla.

Koska avopalveluyksiköt ovat toiminnaltaan ja rakenteiltaan yksilöllisiä, ei yhteisöhoidon ja -kuntoutuksen periaatteita useinkaan pystytä sellaisenaan toteuttamaan, vaan niitä joudutaan soveltamaan ja räätälöimään aina kullekin yksikölle sopiviksi modifioidun terapeuttisen yhteisön tavoin.

Koulutuksen tavoitteena on:

 • Oppia terapeuttisen yhteisön ja yhteisöhoidon mallin ja menetelmien
  soveltamista ja hyödyntämistä avopalvelujen tuottamisessa
 • Saada välineitä yksikkökohtaiseen toiminnan kehittämiseen

Koulutuksen kohderyhmä
Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon avopalveluissa työs-
kenteleville esihenkilöille ja henkilöstölle (esim. mielenterveystyö, kehitys-
vammahuolto, lastensuojelutyö, päihdehuolto).

Koulutus on myös tilauskoulutustuotteena. Kysy lisää p. 040 7192 309 Kalevi Tikka.


Yhteisökokousten taitava ohjaaminen -workshop (2 + 2 pv)

Yhteisökokoukset ovat terapeuttisen yhteisön ja yhteisöhoidon perusfoorumi: yhteisön kehittämisen ja yhteisöllisen vaikuttamisen väline.

Yhteisöjen arjessa yhteisökokouksen terapeuttisia mahdollisuuksia ei aina pystytä täysipainoisesti hyödyntämään. Kokouksia ei saada toimimaan, niistä tulee kaavamaisia, asiakkaat jäävät passiivisiksi ja pahimmillaan asioiden käsittely ulkokohtaiseksi rutiiniksi.

Miten esihenkilönä tai henkilöstön jäsenenä voit vaikuttaa ja saada kokoukset aidoiksi ja eläviksi, kuntoutumista tukeviksi?

Workshopin tavoitteena on:

 • Antaa terapeuttista yhteisöä ja yhteisöhoitoa toteuttavien yhteisöjen esihenkilöille ja henkilöstölle syventävää tietoa ja taitoa yhteisökokousten ohjaamiseen.
 • Painopiste on osallistujien käytännön taitojen oppiminen.
 • Koulutuksessa keskitytään todellisten, videoitujen kokousten tutkimiseen.
 • Asiakkaiden ja henkilökunnan käyttäytymisen havainnointi ja omien toimintaa ohjaavien ajattelumallien tunnistaminen ovat oppimisen ja muutoksen lähtökohta, johon vaikuttavien terapeuttisten interventioiden valinta, tekeminen ja ajoitus perustuvat.

Koulutus on myös tilauskoulutustuotteena. Kysy lisää p. 040 7192 309 Kalevi Tikka.


Terapeuttiset interventiot yhteisöhoidossa
Kognitiiviset työtavat osaksi yhteisöhoitoa

Miten arvioida asiakkaan tilannetta?

Mistä asiakkaan ongelmissa on itse asiassa kyse?

Mihin tarttua ensimmäiseksi?

Miten hyödyntää kognitiivista lähestymistapaa yhteisöhoidollisessa ja –kasvatuksellisessa kontekstissa?

Koulutuksessa perehdytään asiakkaiden ongelmien kognitiivisen mallin mukaiseen käsitteellistämiseen. Kognitiivisen mallin perusajatus on se, että yksilön tekemä tulkinta, enemmän kuin tilanne sinänsä, määrää hänen kokemiaan tunteita, käyttäytymistään ja fysiologisia reaktioitaan.

Käytettävät menetelmät pohjautuvat käsitteellistämiseen ja siihen, missä vaiheessa asiakkaan hoito-, kasvatus- tai kuntoutusprosessi on. Työtavat voidaan jakaa karkeasti behavioraalisiin, kognitiivisiin ja kokemuksellisiin työtapoihin, joista osaa harjoitellaan myös koulutuspäivien aikana.

Lisäksi koulutuksessa tutkaillaan sitä, miten kognitiivista lähestymistapaa voisi hyödyntää hoito- ja kasvatussuunnitelmien laatimisessa sekä yhteisökokouksissa

Koulutus on myös tilauskoulutustuotteena. Kysy lisää p. 040 7192 309 Kalevi Tikka.


Yhteisöllisen johtamisen perusteet –workshop (2 pv)

Workshopissa opit:

 • tunnistamaan omaa johtamistoimintaasi ja sen vaikutuksia yhteisöön
 • fasilitoimaan kokouksia, päätöksentekoa ja ristiriitojen käsittelyä osallistujien sitoutumista vahvistavalla tavalla
 • luomaan avointa työilmapiiriä

Kouluttaja YTT, psykologi Kari Murto

Koulutus on myös tilauskoulutustuotteena. Kysy lisää p. 040 7192 309 Kalevi Tikka.


Työyhteisötaidot

Teemat:

 • Palautteen antaminen ja vastaanottaminen.
 • Ongelmien ja ristiriitojen käsittely.
 • Päätöksenteko ja kokouskäytännöt.

Koulutus on tilauskoulutustuotteena.
Tulossa myös avoimeen ohjelmistoomme myöhemmin. Kysy lisää.


Henkisen työsuojelun koulutus
– Miten toteuttaa henkistä työsuojelua?

Koulutus on tilauskoulutustuotteena.
Tulossa myös avoimeen ohjelmistoomme myöhemmin. Kysy lisää.


 Fasilitoinnin taito –workshop

Koulutus on tilauskoulutustuotteena.
Tulossa myös avoimeen ohjelmistoomme myöhemmin. Kysy lisää.


 Toimivat verkostopalaverit

Verkostopalaverien kehittäminen

Koulutus on tilauskoulutustuotteena.
Tulossa myös avoimeen ohjelmistoomme myöhemmin. Kysy lisää.


 Kognitiivinen työote

 • Punainen lanka hukassa?
 • Asiakkaalla on niin monenlaisia ongelmia, että et tiedä, mihin tarttua?
 • Miten asiakkaan pahaan oloon pitäisi reagoida?
 • Miten arvioida asiakkaan tilannetta?
 • Pitäisikö asiakas ohjata eteenpäin? Riittämätön olo?
 • Mikään ei tunnu auttavan – ihan kuin vetäisi kivirekeä perässään?
 • Pahennanko vai helpotanko asiakkaan tilannetta omalla toiminnallani?
 • Lisää virtaa omaan työhön, mistä?

Koulutus on tarkoitettu avoterveydenhuollossa ja työterveyshuolloissa työskenteleville työntekijöille (terveydenhoitajille, työterveyshoitajille ja sairaanhoitajille), jotka kohtaavat työssään erilaisista ja eriasteisista mielenterveysongelmista kärsiviä ihmisiä.

Koulutus on tilauskoulutustuotteena.
Tulossa myös avoimeen ohjelmistoomme myöhemmin. Kysy lisää.


Kognitiiviset työtavat oppilashuollossa tapahtuvaan asiakastyöhön

 • Miten arvioida oppilaan tilannetta?
 • Mihin ongelmaan pitäisi tarttua ensimmäiseksi?
 • Riittämätön olo?
 • Punainen lanka hukassa?
 • Yhteistyö vanhempien kanssa, miten ottaa vaikeat asiat puheeksi?

Koulutus on tilauskoulutustuotteena.
Tulossa myös avoimeen ohjelmistoomme myöhemmin. Kysy lisää.


Nuotiotarinoita – Paluu viisauden lähteille

Kautta aikain kaikissa kulttuureissa on istuttu nuotion ääressä ja tarinoitu. Ikiviisaus on siirtynyt kertomuksien ja nuotion savun mukana seuraaville kertojille. Tulen räiskeessä, ajatusten ja aivojen ollessa levollisimmillaan, syntyvät parhaat ideat ja uudet viisaudet.

Kenelle nuotio sytytetään?

Tämä ikiaikainen työhyvinvointia edistävä ”tuote” on herätetty uudella tavalla henkiin johto- ja esihenkilöryhmien toimintaa tukemaan  Laukaisemalla stressiä ja irrottamalla arjen rutiineista luodaan tilaa uusille ajatuksille ja ideoille, ja nuotiolla tarinoidessa opitaan  vertaisryhmän kokemuksista.

Miten nuotio rakennetaan?

Asiakkaat valitsevat sopivimmat nuotiotarinat tarinateemoista tai tuovat sinne uusia teemoja. Teemojen perusteella valitsemme tarinan kertojat.

Tarinan kertojia on kaksi, joskus mukana voi olla kolmekin ”intiaania”.

Missä tulet hehkuvat?

Voimme järjestää toteutuspuitteet puolestanne tai voimme tulla teidän tulisijanne äärelle.

Kuinka kauan nuotio hehkuu?

Nuotiotarinat voidaan toteuttaa muutaman tunnin tarinaistunnosta koko päivän tapahtumaan.

Nuotiotarinointiin voidaan myös liittää toiminnallisia elementtejä.

Nuotiotarinoiden ääreen voi kokoontua uudelleen tai jopa säännöllisesti.

Ketkä huolehtivat nuotiosta?

Nuotiotarinoita virittävät Ukko Kärkkäinen, Suvi Saarinen ja Kari Murto Suomen Yhteisöakatemiasta.

Nuotiotarinoihin valittavia teemoja ovat:

 • Läsnäolo
 • Ryhmän kaksi voimaa: tehdä työtä ja tulla hyväksytyksi
 • Työhyvinvoinnin rajat ja ulottuvuudet.
 • Yksilön hyvinvoinnista yhteisön voimaantumiseen
 • Tunteiden työkalupakki
 • Sukupolvien aineeton perintö.
 • Miten johtaa uusia sukupolvia?
 • ”Lähde nuotiolle, jos muuten ei suju”; Ajatuksia toiminnallisuuden yhdistämisestä johtamiseen
 • ”Minä työyhteisöni arkkitehtina ja rakentajana” – jokainen meistä  on työyhteisönsä kehittäjä
 • Ryhmäilmiöt ja ryhmäilmeet
 • Yhteisöllisyys uuden luomisen mahdollistajana
 • Jaksamista, oppimista ja työmotivaatiota tukevan yhteisön rakentaminen
 • Yhteisön rakentamisen yhteisölliset ja yksilölliset välineet

Osallistujana voit ehdottaa myös omia teemoja, jotka luettelosta puuttuvat.

Nuotiotarinoita on tilaustuote. Tutustu tilauskoulutusesitteeseen.

”Tarinat” suunnitellaan yhdessä tilaajan kanssa. Kun suunnittelet nuotiolle lähtöä, ota yhteyttä Yhtei­söakatemiaan Kalevi Tikkaan puh. 040 7192 309.


Yhteisötyönohjaajakoulutus

Koulutus on tilauskoulutustuotteena.


Ammattikorkeakouluissa tehtyjä yhteisöhoidon tutkimuksia:

Lisää tutkimuksia: Theseus.fi Ammattikorkeakoulujen julkaisuarkistossa

Tilauskoulutukset

Kaikki koulutuksemme ovat tilattavissa myös räätälöityinä tilauskoulutuksina.
Ne suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä tilaajan kanssa, jotta ne vastaisivat ja tukisivat mahdollisimman tarkoin työyhteisönne kehittämistarpeita.

Ota yhteyttä

puh. 040 719 2309
akatemia(at)sya.fi