Jatkuvien muutosten pyörteessä johtamisen suurimpia haasteita ovat ihmisten sisäinen sitoutuminen muutokseen sekä jaksaminen ja hyvinvointi.
Tutkittu ja toimiva tapa vastata näihin haasteisiin on osallistava johtaminen, joka perustuu johdon ja henkilöstön keskinäiseen luottamukseen.

Johtamiskoulutuksemme tarjoavat teoreettisesti ja empiirisesti perusteltuja käytännön keinoja luottamukseen, osallisuuteen, systeemisyyteen ja läpinäkyvyyteen perustuvan yhteisön ja organisaatiokulttuurin rakentamiseksi.

Kaikki koulutuksemme ovat tilattavissa myös räätälöityinä tilauskoulutuksina.

Avaimet yhteisölliseen johtamiseen (10 pv/ 5 x 2 pv)

Tärkein yhteisön rakentaja on sen johtaja
Johtaja vaikuttaa ennen kaikkea esimerkillään. Toiminnassaan hän tarvitsee tietoa, välineitä ja taitoa onnistuakseen hyvän yhteisön rakentamisessa ja jäsenten yhteisvastuun kehittämisessä.

Avaimet yhteisölliseen johtamiseen–koulutus tarjoaa yhteisön johtamiseen käytännössä testatut tiedot, taidot ja välineet.

Koulutuksen sisällöt
Koulutuksen sisällöt kattavat yhteisöllisen toimintakulttuurin kehittämisen, kehittämisessä tarvittavat sosiaaliset välineet sekä johtajan henkilökohtaiset taidot välineiden soveltamiseen.

 • Miten kehitän hyvän yhteisön? Yhteisöllinen kehittämisstrategia (1. jakso)
 • Miten luon johtamista tukevan vuorovaikutuksen ja kommunikaation rakenteen? Yhteistyöfoorumien rakentaminen ja systeemisen ajattelun toteuttaminen (2. jakso)
 • Miten saan yhteistyöfoorumit toimimaan? Olenko itse haluamani muutoksen este tietämättäni? Tietoisuustaidot: oman mielen mallin, ajattelutavan, tunteiden, toiminnan ja sen vaikutusten tunnistaminen. (3. jakso)
 • Miten hallitsen yhteisön johtamisen keskeiset prosessit? Päätöksenteko, ongelmien ratkaiseminen, konfliktien käsittely, palautteen antaminen ja vastaanottaminen ja rajojen hallinta (4. jakso)
 • Miten turvaan jatkuvan oppimiseni johtamisen arjessa? Systemaattinen, monisuuntainen ja jatkuva palaute (5. jakso)

Koulutus on tilauskoulutustuotteena. Kysy lisää p. 040 7192 309 Kalevi Tikka.


Yhteisöllinen työkykyjohtaminen –workshop (2 pv)

Työyhteisön ihmissuhteet, yhteistyö, ilmapiiri ja johtaminen vaikuttavat suoraan yksilön työmotivaatioon, henkiseen hyvinvointiin ja työssä jaksamiseen.

Hyvän ilmapiirin ja toimivien ihmissuhteiden luominen ja ylläpitäminen ovat johtamisen näkökulmasta vaativia, mutta kannattavia ajankäytöllisiä investointeja.

Kenelle workshop on tarkoitettu?
Johtajille, esihenkilöille ja hr- ammattilaisille, koska he ovat työyhteisöjensä ilmapiirin ja toimintakulttuurin rakentamisen avainhenkilöitä.

Mitä workshopissa opit?
– Rakentamaan luottamusta ja yhteistyötä vastavuoroiseen oppimiseen perustuvalla ongelmien käsittelytavalla, tunnistamaan ajattelutapojasi, omaa reagointiasi ja toimintaasi vaikeissa tilanteissa.

Workshop koostuu
– yhteiskeskusteluista, osallistujien ennakkotehtävien käsittelystä ja harjoituksista sekä luentoinserteistä

Kouluttajina toimivat
YTM, henkilöstön kehittämisen ja työkykyjohtamisen asiantuntija Marjut Pukarinen ja
YTT, psykologi, johtamiskouluttaja Kari Murto

Pitopaikka
Gradia Ravintola Priimus, Taulumäentie 45, Jyväskylä

Koulutus on myös tilauskoulutustuotteena. Kysy lisää p. 040 7192 309 Kalevi Tikka.


Vaikeat keskustelut -valmennus (1 pv)

Esihenkilöt, luottamushenkilöt ja työntekijät toimivat tilanteissa, jotka ovat enemmän tai vähemmän hankalia ja tulehtuneita. Näitä tilanteita syntyy esimerkiksi työnantajan edustajan kanssa keskusteltaessa ja työntekijöiden kesken. Teemapäivänä saamme valmennusta siihen, miten toimia ja suhtautua tilanteissa, joissa tunteet pyrkivät pinnalle.

Kouluttaja
Erkki Kupari, FM, koulutuspäällikkö (SYA), on kokenut työelämän neuvottelija ja kouluttaja

Koulutus on myös tilauskoulutustuotteena. Kysy lisää p. 040 7192 309 Kalevi Tikka.
TilauskoulutusesiteEsihenkilökoulutus – Kuinka johdan työtä keskustellen (1 pv)

Pois salaisuuksien verkosta
Työelämä on täynnä kirjoittamattomia sääntöjä ja puhumattomia sopimuksia. Näitä pidetään itsestäänselvyyksinä, vaikka ne haittaavat työntekoa. Tätä ei pitäisi hyväksyä. Helpommin sanottu kuin tehty.

Sopimukset työtä helpottamaan
Hankalat asiat voi hoitaa pois päiväjärjestyksestä puhumalla ja yhteisesti sopimalla. Tämä on lähtökohta. Siitä seuraa käytännön toimia, muutoksen tukemista ja valvontaa. Tavoitteena on helpottaa työn tekemistä ja poistaa tarpeettomat esteet

Harjoituksilla ongelmat näkyviksi
Koulutuksessa harjoitellaan vaikeiden asioiden käsittelyä työelämässä ja tutkitaan sitä miksi jotkut asiat ovat vaikeilta ottaa puheeksi. Näin siitä huolimatta, että esihenkilö tietää, että juuri tästä asiasta pitäisi puhua.

Koulutus esihenkilöille ja päätöksentekijöille
Koulutus on tarkoitettu esihenkilöille ja muille henkilöille, jotka pystyvät asemansa tai osaamisensa takia ohjaamaan työntekoa. Olisi eduksi, jos koulutukseen osallistuisi saman työpaikan neuvottelu- tai työpareja.

Palautteita koulutuksen käyneiltä

– Kun kurssimainos tuli, kiinnostuin heti, koska sisältö vaikutti käytännönläheiseltä. Olen käynyt pitkiä esimieskoulutuksia, mutta tämmöistä lähestymistä ei ole ollut. Oli mahdollisuus jakaa omia kokemuksia muiden kanssa, jotka olivat eri alalta. Se oli hyvä.

– Aloitus cockteilkeskustelulla herätti heti keskinäisen luottamuksen. Ei ollut kiirettä ja keskusteluyhteys syntyi heti.

– Monenlaisessa koulutuksessa olen ollut, koskaan ennen en ole tuntenut, että voisin luottaa luottamuksellisuuden säilymiseen. Nyt tuntui hyvältä. Oli hyvä tehdä harjoituksia. Pienissäkin pääsi miettimään omia sanoituksiaan ja ajatuksiaan. Kuuntelin paljon toisten puhetta, kokemuksia ja ajatuksia. Hyvä, että ei menty tiukasti ohjelman mukaan, vaan meidän kokemuksiamme käsiteltiin paljon.

– Käsiteltiin aitoja omia kokemuksia, se oli hyvä. Meidät otettiin huomioon aiheiden valinnoissa. Harjoituksissa tuli tunteet esille.

– Turvallinen olo. Tulin kiireestä, ja mietin miten rauhoitun päivän aikana. Se kävi helposti, koska kiireen tuntua ei ollut. Harjoitukset olivat lyhyitä ja hyviä. Tasavertainen ryhmä.

Koulutus on myös tilauskoulutustuotteena. Kysy lisää p. 040 7192 309 Kalevi Tikka.
Tilauskoulutusesite


Luovuudesta uusia oivalluksia –koulutus (4 x 1 pv)

Johtamis- ja esihenkilötyössä joudut kohtaamaan vaikeita tilanteita ja haastavia yhteisöjä. Haasteet voivat liittyä päätöksentekoon, alaistesi toimitaan, yhteistyöhön, työtehtäviin, erilaisiin muutoksiin, palautteen antamiseen sekä yksilöiden tai ryhmien välisiin ristiriitoihin. Ratkaisemattomina ne vaikuttavat sekä omaan että työntekijöiden hyvinvointiin. Pitkittyneiden ristiriitojen negatiiviset vaikutukset näkyvät myös työn tuloksissa.

-Lähdetkö mukaan uutta luovaan virtaan? Tämän koulutuksen aikana voit testata omassa elämässäsi muutosten tekemisen mahdollisuutta. Onko elämässäsi nyt se hetki, jolloin muutos parempaan on mahdollista?

Koulutuksessa keskitytään myönteisen ajattelun lisäämiseen jokapäiväisissä arjen tilanteissa ja opitaan käyttämään luovuutta itsetuntemuksen ja voimavarojen lisääjänä. Kokeilemme tunnetyökaluja ja ”huuhdomme kultaa”.

Koulutuspäivien yhtenä tavoitteena on mahdollistaa luottamusta ja turvallisuutta synnyttävää yhteisöllisyyttä. Siihen jokainen voi vaikuttaa. Päivien fokus on läsnäolossa ja ilon marinoimassa elämässä. Koulutuksessa opit näkemään itsesi lempeästi ja myötätuntoisesti.

Tervetuloa katsomaan omaa elämää uusista tulokulmista.

Koulutus on myös tilauskoulutustuotteena. Kysy lisää p. 040 7192 309 Kalevi Tikka.


Tunne, ajattelu ja toiminta — Fasilitoivan johtamisen workshop (3 pv)

Fasilitoiva johtaminen on oppimiseen perustuva, vaikuttava tapa johtaa yhteisöä tai organisaatiota. Virheitä ei peitellä, vaan ne otetaan mahdollisuuksina oppia. Virheistä keskustellaan yhdessä. Toiminnan ja mielipiteiden taustalla olevat faktat, oletukset ja intressit ilmaistaan selkeästi ja konkreettisesti, jotta ne eivät johda väärinkäsityksiin. Fasilitoivan johtamisen ensimmäinen perusarvo on läpinäkyvyys.

Kohtaamme päivittäin haasteita, jotka paljastavat, ettei kollegamme toteuttama toiminta ja johtaminen ole fasilitoivaa, mutta emme pysty näkemään samaa itsessämme ja omassa toiminnassamme. Tullaksemme tietoisiksi puutteistamme ja oppiaksemme meidän on kysyttävä kollegoiltamme ja alaisiltamme palautetta ajatuksistamme ja toiminnastamme. Toinen fasilitoivan johtamisen perusarvo onkin aito uteliaisuus.

Tavallamme johtaa yhteisöämme tai organisaatiota vaikutamme toisiin ihmisiin, ryhmiin ja yksiköihin. Nämä vaikutukset voivat olla niitä, mihin pyrimme ja mitä haluamme. Usein toiminnallamme ja päätöksillämme voi olla myös vaikutuksia, joita emme ole halunneet. Näiden ei -toivottujen, negatiivisten vaikutusten ennakointi vaatii systeemistä ajattelua, joka on kolmas fasilitoivan johtamisen perusarvo.

Ennakoiminen on paitsi ajattelua, myös aktiivista kiinnostusta kysyä niiltä, joilla on luotettavin tieto toiminnan tai suunnitellun muutoksen vaikutuksista esimerkiksi tilanteessa, jossa johtajana pyrit viemään fasilitoivaa toimintamallia omaan organisaatioosi.

Johtamis- ja esihenkilötyössä joudut kohtaamaan vaikeita tilanteita ja haastavia yhteisöjä. Haasteet voivat liittyä päätöksentekoon, alaistesi toimitaan, yhteistyöhön, työtehtäviin, erilaisiin muutoksiin, palautteen antamiseen sekä yksilöiden tai ryhmien välisiin ristiriitoihin. Ratkaisemattomina ne vaikuttavat sekä omaan että työntekijöiden hyvinvointiin. Pitkittyneiden ristiriitojen negatiiviset vaikutukset näkyvät myös työn tuloksissa.

Oppimista tukevat työskentelytavat

– Osallistujien omista kokemuksista lähteminen

– Tutkittuun tietoon perustuvien ja toiminnallisten menetelmien hyödyntäminen

– Toimiviin fasilitoinnin välineisiin tutustuminen ja käytönharjoittelu

Esimerkki keskustelusta, jossa fasilitoivasta johtamisesta olisi apua

Koulutus on myös tilauskoulutustuotteena. Kysy lisää p. 040 7192 309 Kalevi Tikka.


Esihenkilön työkalut – kuuntelu, puhe ja ymmärrys (2 pv)

Yhteisöllisyydellä on merkitystä
Hyvän työyhteisön tunnuksia ovat inhimillinen tasa-arvo, oikeudenmukaisuus ja huolenpito toisista. Työelämässä hyvä työyhteisö on tärkein vaikuttava tekijä työntekijöiden jaksamisessa, työmotivaatiossa ja oppimisessa.

Yhteisöllinen johtaminen yhteisöllisyyden perustana
Johtajan rooli ja toiminta ovat avainasemassa yhteisöllisyyden syntyyn. Yhteisön kaikkia jäseniä tarvitaan sen tietoisessa luomisessa. Yhteisöllinen johtaminen on osallistavaa, tasa-arvoisuuteen perustuvaa johtamista.

Johtamisen haaste on vallan jakaminen yhteisön jäsenille niissä yhteisöä koskevissa päätöksissä, joista johtaja kuitenkin viimekädessä on vastuussa. Kysymys on luottamuksesta johtajan ja henkilöstön kesken. Luottamus rakentuu luotettavuudelle, puheiden ja tekojen yhtäpitävyydelle. Yhteisön ja luottamuksen rakentamisen tärkein väline on keskustelu: avoin puhuminen ja vastuullinen kuuntelu.

Kouluttaja YTT, psykologi Kari Murto

Koulutus on myös tilauskoulutustuotteena. Kysy lisää p. 040 7192 309 Kalevi Tikka.


Yhteisöllisen johtamisen perusteet – workshop (2 pv)

Workshopissa opit:

 • tunnistamaan omaa johtamistoimintaasi ja sen vaikutuksia
  yhteisöön
 • fasilitoimaan kokouksia, päätöksentekoa ja ristiriitojen käsit-
  telyä osallistujien sitoutumista vahvistavalla tavalla
 • luomaan avointa työilmapiiriä

Kouluttaja YTT, psykologi Kari Murto

Koulutus on myös tilauskoulutustuotteena. Kysy lisää p. 040 7192 309 Kalevi Tikka.


Vaikeat tilanteet esihenkilötyössä (3 pv)

Esiihenkilötyössä joudut kohtaamaan monenlaisia pulmallisia ja vaikeita tilanteita, jotka voivat liittyä niin omaan kuin alaistesi toimitaan ja yhteistyöhön. Tällaisia ovat esimerkiksi ihmissuhteisiin, työtehtäviin, palkkaukseen, palautteen antamiseen tai työntekijän arviointiin tai liittyvät vaikeudet ja ristiriidat.

Workshopin tavoitteena on oppia toimivia vuorovaikutus- ja kommunikaatiotaitoja vaikeiden tilanteiden kohtaamiseen ja käsittelyyn. Oppiminen lähtee osallistujien kokemuksista ja konkreettisten tilanteiden käsittelystä.

Workshopin tuloksena:

 • Opit taidon keskustella tuloksellisesti vaikeissa tilanteissa ja vaikeista asioista
 • Opit tunnistamaan omaa toimintaasi ohjaavat oletukset ja tulkinnat
 • Opit rohkeutta vaikeiden asioiden puheeksi ottamiseen sekä auttamaan toisia niiden puheeksi ottamisessa
 • Opit luomaan avointa työilmapiiriä työyhteisöösi

Kouluttajina toimivat YTT, psykologi Kari Murto ja psykologi Annukka Murto.

Koulutus on tilauskoulutustuotteena. Kysy lisää p. 040 7192 309 Kalevi Tikka.

Tilauskoulutukset

Kaikki koulutuksemme ovat tilattavissa myös räätälöityinä tilauskoulutuksina.
Ne suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä tilaajan kanssa, jotta ne vastaisivat ja tukisivat mahdollisimman tarkoin työyhteisönne kehittämistarpeita.

Ota yhteyttä

puh. 040 719 2309
akatemia(at)sya.fi