Anne Ylönen

Anne Ylönen

Olen terveystieteiden maisteri, terveydenhoitaja, opettaja ja työnohjaaja. Toteutan mm. yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyönohjausta. Olen työskennellyt lähes 20 vuotta julkisessa sosiaali- ja terveydenhuollossa niin asiantuntijana kuin esimiehenä ja johtajana. Lisäksi olen toiminut johtamisen opettajana ja työyhteisöjen kehittäjänä. Minulla on kokemusta myös järjestöjen kehittämis- ja johtotehtävistä. Mielenkiintoni kohdistuu etenkin sosiaali- ja terveydenhuollon johtamiseen. Valmistelen väitöskirjaa liittyen kuntien strategiseen sote -johtamiseen.

Annukka Murto

Annukka Murto

Olen Annukka Murto, koulutukseltani psykologi (PsM), kognitiivinen psykoterapeutti (Yet) ja työnohjaaja. Olen toiminut psykologina mm. psykiatrisessa sairaalassa ja työterveyshuollossa ennen siirtymistäni päätoimiseksi kouluttajaksi ja työnohjaajaksi. Kouluttajana olen ollut mukana useissa yhteisöhoidon koulutushankkeissa, esimieskoulutuksissa, työnohjauskoulutuksissa sekä vuorovaikutuksen ja kommunikaation kehittämiseen tähdänneissä prosesseissa. Lisäksi olen tehnyt konsultaatioita erilaisissa työyhteisöjen kriisi- ja ristiriitatilanteissa.

Erkki Kupari

Erkki Kupari

Olen Suomen Yhteisöakatemian koulutuspäällikkö. Aikaisemmin olen toiminut mm. Suomen Journalistiliiton työehtoasiamiehenä, koulutuspäällikkönä aikuiskoulutuskeskus Adultassa, ohjaajana ja toimittajana Ylessä ja koulutussuunnittelijana HY:n Lahden tutkimus- ja koulutuskeskuksessa. Suurin kiinnostukseni kohdistuu työyhteisöjen ongelmanratkaisuun. Olen vuosien ajan suunnitellut ja johtanut työelämän neuvottelukoulutuksia. Ne ovat perustuneet osallistuvaan ongelmanratkaisuun, aktiiviseen kuunteluun, kysymiseen ja oman toiminnan vahvistamiseen. Olen myös työnohjannut luottamusmiehiä ja työsuojeluvaltuutettuja yli kymmenen vuoden ajan. Koulutukseltani olen aikuiskasvatuksen maisteri ja opettaja.

Anne Bäck

Hilla Bäck

Olen Hilla Bäck, koulutukseltani Uusyhteisöllisyys, osallisuus ja johtamisen Yamk Sosionomi. Työskentelen lastensuojelun ja päihdetyön parissa. Aktiivisesti yhteisökuntoutuksen äärellä olen työskennellyt yli kymmenen vuotta. Yhteisöhoidon lisäksi varhainen vuorovaikutus ja sen tukeminen, Mentalisaatio vanhemmuudessa ja vuorovaikutuksessa sekä motivoiva haastattelu asiakastyössä ovat vahvaa osaamisaluettani.

Itse uskon yhteisöllisyyden mahdollisuuksiin ja vaikuttavuuteen. Ihmisten tarve kuulua johonkin ryhmään/yhteisöön ja olla jollain tavalla merkityksellinen toisille on tarve, joka toteutuu erilaisissa yhteisöissä. Yhteiskunnan muuttuessa ja sähköistyessä tämä tarve ei häviä mihinkään. Löydämme uusia tapoja olla toistemme kanssa ja kuulua ryhmiin – uusyhteisöllisyys. Olen kiinnostunut yhteisöllisestä näkökulmasta ja kuinka sitä voi käyttää eri asiakasryhmien kanssa. Yhteisöllisyys pitää sisällä nähdyksi tulemisen, arvostuksen ja osallisuuden ja vaikuttamisen mahdollisuuden.

Ilja Ojala

Ilja Ojala

Olen koulutukseltani sosiaalikasvattaja ja luokanopettaja. Viimeiset 11 vuotta olen työskennellyt eri aikakauslehdissä toimittajana, toimitussihteerinä ja toimituspäällikkönä. Työni ohessa olen toiminut pääluottamusmiehenä ja osallistunut useisiin yt-neuvotteluihin. Kokemukseni perusteella luottamuksellisten neuvottelusuhteiden ja avoimen vuorovaikutuksen merkitys on keskeisen tärkeää työyhteisön hyvinvoinnin kannalta.
Toimin ohjaajana työelämän muutos -koulutuksissa, joissa luottamushenkilöitä ja esimiehiä valmennetaan kohtaamaan työelämän muutoksia.

Juha Nikkilä

Juha Nikkilä

Olen Juha Nikkilä, koulutukseltani yhteiskuntatieteiden maisteri (YTM), yhteisötyönohjaaja (Yto, STOry) ja sosionomi nuorisotyön tutkinnosta. Lisäksi koulutustaustaani kuuluu opettajan pedagogiset opinnot (ped.op), mentor-koulutuksia ja melonnanohjaajakoulutus. Taustalla  minulla on yli 20 vuoden työkokemus kasvatus-, koulutus-ja kuntoutustoiminnasta. Olen tehnyt kenttätason nuorisotyötä, työskennellyt järjestöissä ja sosiaalialan kuntoutus-ja koulutustehtävissä. Toistaiseksi pisimmän työurani olen tehnyt ammattikorkeakoulun koulutustehtävissä ja aikuiskoulutuksen parissa. Koulutustehtävien ohella toimin yrittäjänä keskittyen yksilö-,ryhmä-ja yhteisötyönohjauksien lisäksi työyhteisöjen hyvinvointia ja työssäjaksamista tukeviin toiminnallisiin ohjaus-ja koulutuskokonaisuuksiin sekä työnohjausprosesseihin, jotka perustuvat yhteisöllisiin menetelmiin ja seikkailu-ja
elämyspedagogiikkaan.

Jukka Honka

Jukka Honka

Olen Jukka Honka, peruskoulutukseltani psykiatrinen sairaanhoitaja. Työskentelin n. 15 vuotta yhteisöhoidollisilla suljetuilla sairaalaosastoilla, sittemmin toimeni julkisessa terveydenhuollossa sijoittui akuuttiin erikoisalapäivystykseen. Olen aikoinaan ollut toimittamassa mm. tutkimusraporttia yhteisökokouksen käytöstä ja mahdollisuuksista sairaalaosastolla. Nykyään päätyöni on toiminta kognitiivisena psykoterapeuttina (VET) niin yksilöiden kuin ryhmienkin kanssa. Lisäksi työskentelen työnohjaajana ja olen kouluttamassa uusia tulevia kognitiivisia terapeutteja, ajoittain käyn luennoimassa erilaisissa toimipisteissä esimerkiksi psykiatrisen potilaan kohtaamisesta.

Jukka Jylhä

Jukka Jylhä

Olen Jukka Jylhä ja koulutukseltani psykologi. Työskentelen ensisijaisesti psyykkisten traumojen ja kriisien parissa. Olen tehnyt pitkään yksilöpsykoterapiatyötä vaativan erityistason traumapsykoterapeuttina. Kriisit ja traumat koskettavat myös työyhteisöjä, jotka työssään joutuvat kohtaamaan psyykkisesti kuormittavia poikkeuksellisen rankkoja tilanteita. Olen ollut rakentamassa tällaisille työyhteisöille psyykkisen kuormituksen purkamiskeinoja.

Maassamme on myös lähinnä kuntien ylläpitämää psykososiaalista tukea ihmisille,  joiden perhepiirissä tai työyhteisöissä on tapahtunut jotain järkyttävää. Olen parinkymmenen vuoden ajan kouluttanut ohjaajia kuntien kriisiryhmiin. Toimin myös työyhteisöjen työnohjaajana. Nykyisin keskityn pääasiassa kriisiytyneiden työyhteisöjen auttamiseen.

Kalevi Tikka

Kalevi Tikka

Olen Kalevi Tikka ja työskentelen  Suomen Yhteisöakatemia Oy:n palveluksessa markkinoinnin, organisoinnin ja hallinnon tehtävissä. Vastaavissa tehtävissä olen palvellut asiakkaita yli neljännesvuosisadan. Koulutukseltani olen sosiaalikasvattaja.

Kari Murto

Kari Murto

Olen Kari Murto, koulutukseltani psykologi ja yhteiskuntatieteiden tohtori. Olen työskennellyt 20 vuotta psykologina YTHS:ssä, tuntiopettajana ja lehtorina Jyväskylän yliopistossa sekä 35 vuotta kouluttajana ja konsulttina yrityksessä, joista 20 vuotta yrityksen toimitusjohtajana. Olen ollut kehittämässä, käynnistämässä ja toteuttamassa yhteisökasvatuksen ja –hoidon sekä yhteisötyönohjauksen pitkiä  koulutuksia.  Runsaan 40 vuoden ajan olen toiminut ja toimin edelleen konsulttina ja kouluttajana työyhteisöjen ja johdon kehittämishankkeissa niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla. Toimittamani kirja TERAPEUTTINEN YHTEISÖ ilmestyi huhtikuussa 2013.

marianne-kuorelahti

Marianne Kuorelahti

Olen Marianne Kuorelahti, koulutukseltani sosiaalityöntekijä, ammatillinen opettaja ja yhteiskuntatieteiden lisensiaatti (YTL). Olen toiminut sosiaalityöntekijänä lastensuojelussa ja aikuissosiaalityössä, opiskelijakuraattorina ja ammattikorkeakoulun opettajana. Viimeisen kymmenen vuoden ajan olen ollut kehittämisprojekteissa julkisella sektorilla ja lastensuojelujärjestöissä.

Yhteisöllinen työskentelytapa on kulkenut mukana koko työhistoriani monella tavalla. Voin vakuuttuen todeta, että parhaimmat ja innostavimmat kokemukset ja kohtaamiset auttamistyön saralla ovat toteutuneet juuri yhteisöllisissä toimintaympäristöissä, yksilöllistä työtä unohtamatta. Parhaillaan on meneillään mittava sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän muutos ja kiinnostukseni kohdistuu siihen, miten yhteisöllisiä toimintatapoja voitaisiin tuoda luontevaksi osaksi palvelujärjestelmien toimintakäytäntöjä.

Yhteisöllisyys, toiminannallisuus ja luonto ovat ikiaikaisia ja perin inhimillisiä lähestymistapoja ihmisen auttamisessa. Näiden työtapojen hyödyntämistä haluan olla omalta osaltani edistämässä, jotta vuorovaikutus, vastavuoroisuus ja hyväksytyksi kokemisen tunne mahdollistuisivat muuttuvissa palvelujärjestelmissä.

Marja Kaskisaari

Marja Kaskisaari

Olen Marja Kaskisaari, sosiaalityön- ja yhteiskuntapolitiikantaustainen psykoterapeutti, työnohjaaja ja kouluttaja. Koulutukseltani olen yhteiskuntatieteiden tohtori ja dosentti. Ammatilliset juureni ovat tutkimus-, opetus- ja asiantuntijatyössä, josta minulla on 20 vuoden kokemus. Olen suunnitellut ja toteuttanut moninäkökulmaisia hankkeita, joissa tutkitaan hyvinvoinnin rakentumista. Työnohjaajana ja erilaisten kehomenetelmien tuntijana koulutan yhteisöjä ja ryhmiä itsehoidollisiin ja toimijuutta vahvistaviin taitoihin.

Asiantuntijuuttani ovat työhyvinvointiin liittyvä konsultaatio, ohjaus ja yhteisötyönohjaukset, asiantuntija- ja esimiestuki, sekä ratkaisukeskeiset taidot ja tietoinen hyväksyvä läsnäolo osana työnohjausta ja terapiatyötä. Psykoterapian asiakkuuksien lisäksi
teen seksuaaliterapiaa, kehoterapiaa ja traumaohjausta (TRE™).

Marjut Pukarinen

Olen Marjut Pukarinen, henkilöstön kehittämisen ja työkykyjohtamisen asiantuntija Muuramesta. Koulutukseltani olen yhteiskuntatieteiden maisteri YTM (yhteiskuntapolitiikka ja valtio-oppi) ja integratiivinen työnohjaaja (STOry). Olen opiskellut kansainvälisiä suhteita Kentin yliopistossa Englannissa sekä NLP:tä, musiikkiterapiaa ja henkilöstöjohtamista. Käytän musiikkia myös työnohjauksen välineenä.

Suurimman osan työurastani (yli 20 vuotta) olen tehnyt työkykyjohtamisen asiantuntijana eläkeyhtiössä erikokoisten yksityisten yritysten kanssa mm. teollisuuden, kaupan, sosiaali- ja terveydenhuoltoalan, opetuksen ja kulttuurin toimialoilla. Olen valmentanut johtoa, esimiehiä ja henkilöstöammattilaisia työkykyjohtamisen prosesseihin, varhaiseen tukeen, kehityskeskusteluihin, valmentavaan esimiestyöhön sekä purkanut työyhteisökyselyiden tuloksia ja osallistunut ohjausryhmätyöskentelyyn. Olen myös luennoinut työhyvinvoinnista yrittäjille. Ennen eläkeuraa työskentelin yliopistomaailmassa henkilöstöasiantuntijana hoitaen mm. rekrytointia, työhyvinvointia, virantäyttöä ja työsuojelua.

Luonteeltani olen avoin, huumorintajuinen ja mutkaton tiimipelaaja, joka arvostaa erilaisia ihmisiä ja mielipiteitä. Olen intohimoinen musiikin kuuntelija ja konserteissa kävijä. Harrastan lisäksi puutarhanhoitoa, kirjoittamista, lukemista ja kuntosalia.

Niko Kivimäki

Olen Niko Kivimäki, pieksämäkeläinen elämän ihmettelijä. Taustaltani pitkän linjan hoitotyöläinen, mutta yli kymmenen vuotta olen toiminut vastaavana kouluttajana sosiaali- ja terveydenhoitoalan organisaatiossa asiantuntijatehtävissä. Valmistuin integratiiviseksi työnohjaajaksi (STOry) syksyllä 2019. Arkisiin työtehtäviini kuuluvat kouluttaminen, konsultointi, kriisitilanteiden jälkiselvittelyt, perhetyö ja työnohjaus. Yli 26-vuoden aikana Suomen mutkaiset tiet, useat kaupungit ja organisaatiot ovat tulleet tutuiksi sivutoimisen kouluttajan tehtävässä. Oppilaitoksissa aloitin tuntiopettajana silloin, kun piirtoheittimet olivat vielä muodissa. Vaikea uskoa näin nuoresta miehestä.

Sielultani olen taiteilija. Harrastan musiikkia, kirjoittamista, lukemista ja kuvataiteita. Arvoiltani olen perheenisä. Tukijoukkoihini kuuluu neljä lasta ja yksi vaimo. Voimapaikkana toimii kesämökkimme Iisveden rannalla Savon sydämessä. Aurinkoisina kesäpäivinä saatan hidastaa elämää kuplavolkkarin ratissa, talvisin tutkin muun muassa ortodoksisia ikoneita. Olen loputtoman kiinnostunut ihmisestä. Kouluttajana olen yleisöjeni palvelija. Tavataanko pian?

Riitta Korpela

Riitta Korpela

Olen Riitta Korpela, kauppatieteiden maisteri, kouluttaja, luennoitsija, valmentaja, työyhteisökehittäjä ja sparraaja. Erityisosaamiseni on konsultointi, työnohjaus ja valmennus yritysten omistajan- ja sukupolvenvaihdoksissa (erityisesti psykodynaamisten prosessien sekä perhedynamiikan ymmärtäminen), muutosjohtaminen, sekä mentorointi ja organisoidun mentorointiohjelmien toteuttaminen organisaatioissa. Olen kehittänyt mentorointia tavoitteelliseksi ja organisoiduksi toiminnaksi sekä valmentanut organisaatioita toiminnan käynnistämisessä useissa yrityksissä. Ennen siirtymistä yrittäjäksi toimin viimeiset 11 vuotta seudullisessa kehittämisyhtiössä yrityskehittäjänä ja yritysneuvojana,  erityisesti yritysten omistajan- ja sukupolvenvaihdos tilanteissa sekä yritysten mentorointiin  ja  seudullisen hyvinvoinnin ja kehittämiseen liittyvissä tehtävissä. Kehittämisyhtiössä ollessani tuli myös hanketoiminta kansallisella ja kansainvälisellä tasolla hyvin tutuksi.  Olen toiminut yksityisen sektorin palveluksessa yli 10 vuotta, joten tunnen hyvin niin yksityisen kuin julkisen sektorin toimintatavat. Omaehtoinen kehittäminen sekä erilaisuuden ymmärtäminen ja työyhteisöjen hyvinvointi kiinnostavat minua.

Riitta-Liisa Kanniainen

Riitta-Liisa Kanniainen

Olen Riitta-Liisa Kanniainen, sosionomi, hyvinvointialan yrittäjä ja NLP-valmentaja. Minulla on kokemusta luottamushallinnosta sekä strategisesta johtamisesta mm. kunnallishallinnossa ja sosiaali- ja terveyshuollon muutosprosesseista. Koulutan vuorovaikutus- ja tunnetaitoja, teen muutosvalmennuksia sekä yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyönohjausta. Keskeisiä vahvuuksiani ovat kyky hahmottaa kokonaisuuksia muutos-, suunnittelu- ja ongelmatilanteissa. Näen tärkeänä yksilön hyvinvoinnin ja toimijuuden vahvistamisen siten, että se lisää ympärilleen hyvinvointia. Teen mielelläni työtä iloa, psykologista turvallisuutta, keskinäistä arvostusta ja elämän laatua mahdollistaen.

Seppo Kakkonen

Seppo Kakkonen

Olen Seppo Kakkonen, koulutukseltani sosionomi sekä yhteisötyönohjaaja. Lisäksi olen opiskellut yhteisökasvastusta sekä -hoitoa ja yhteisöllisen johtamisen taitoja. Työskentelen psykiatrisen kriisi- ja kuntoutusyksikön johtajana. Lisäksi teen perustyöni ohessa yksilö- ja ryhmätyönohjauksia sekä konsultaatioita. Olen tehnyt työurani pääasiassa erityistä tukea tarvitsevien ihmisten parissa erilaisissa yhteisöissä. Harrastan jalka- ja lentopalloa sekä crossfitia. Uskon vakaasti siihen että ryhmä on aina enemmän kuin yksilöidensä summa, yhteisöissä on voimaa!

Ukko Kärkkäinen

Ukko Kärkkäinen

Olen Kärkkäisen Ukko, ”tunnetietoisuustutkija”, tarinankertoja, sana- ja valokuvataiteilija. Lähes neljänkymmenen vuoden ajan olen testannut erilaisia tunnetyökaluja traumoista eheytymiseen, burnoutin ennaltaehkäisyyn, loppuunpalamisesta ja masennuksesta selviytymiseen. Viimeiset kahdeksan vuotta olen tunnetyökalujen rinnalla perehtynyt myös tieteen ja henkisyyden yhdistämiseen. Komppaan sydämestäni maailmankuulujen tutkijoiden laatiman jälkimaterialistisen tieteen julistuksen loppuyhteenvetoa: ”Siirtyminen materialistisesta tieteestä postmaterialistiseen tieteeseen voi olla olennaisen tärkeä inhimillisen sivilisaation kehityskululle. Se voi olla jopa käänteentekevämpi kuin siirtyminen maakeskisestä aurinkokeskiseen maailmankuvaan.” Tarkastelen esityksissäni myös mm. sodantrauman purkamisen prosesseja, surun hoitavaa virtaa, huumoria ja iloa sekä rakkauden voimaa.