Organisaatiojohtamisen arki näyttää noudattavan perinteistä hierarkkista mallia: vallan ja päätöksenteon keskittämistä johdolle. Samaan aikaan korostetaan henkilöstön sitouttamista työhön ja työyhteisöön. Sitouttamisen tavoitteena on henkilökunnan työmotivaation ja työtehon nostaminen sekä tuottavuuden tehostaminen. Viime vuosikymmenten empiirinen tutkimus on osoittanut hierarkkisen, ylhäältä alas lähtevän johtamisen toimivan tavoitteitaan vastaan: henkilöstön sitoutuminen jää ulkoiseksi, mikä näkyy työmotivaation ja työhyvinvoinnin ongelmina.

Professori Jukka Kekkonen Helsingin yliopistosta kritisoi yliopistojen johtamista (HS 8.3.) sopimattomaksi asiantuntijaorganisaatioihin. Syinä hän näkee vallan keskittämisen johtajille jäsenten vaikutusmahdollisuuksien kustannuksella, mistä on aiheutunut työhyvinvoinnin huononemista.

Johto ja henkilöstö elävät erilaisessa sosiaalisessa todellisuudessa. Ylhäältä alaspäin tapahtuva keskitetty johtaminen perustuu yksipuoliseen ja riittämättömään tietoon organisaation alemmilla tasoilla toimivien ryhmien ja yksilöiden työstä, tarpeista tai ongelmista. Kysymys on epätasaisten valtasuhteiden ja sosiaalisen etäisyyden aiheuttamista tiedonkulun ja kommunikaation esteistä. Tiedon yksipuolisuus ja työn arjen heikko tuntemus johtavat arjen ja kokonaisuuden kannalta huonoihin päätöksiin, mitkä näkyvät henkilöstön työmotivaation laskuna, työhyvinvoinnin heikkenemisenä, tyytymättömyytenä ja turhautumisena.

Tämä kaikki näyttäytyy tämän päivän työelämässä toistuvasti ja kertoo, miten hitaasti tutkittu tieto muuttaa käytännön organisaatiojohtamista täysin riippumatta siitä toimitaanko yksityisellä vai julkisella sektorilla. Perinteet istuvat lujassa – myös yliopistojen johtamisessa.

Kari Murto

Aiheeseen liittyvät ajankohtaiset koulutukset
Avaimet yhteisölliseen johtamiseen
Yhteisöhoidon koulutukset – YhteisöAkatemia

Kari Murto
© Kari Murto, Suomen Yhteisöakatemia Oy. Kaikki oikeudet blogissa kirjoitettuun materiaalin ovat kirjoittajalla ja Suomen Yhteisöakatemia Oy:llä.

Blogin materiaalia voidaan käyttää muissa sähköisissä ja painetuissa julkaisuissa, edellyttäen, että niissä mainitaan ”Copyright © Kari Murto, Suomen Yhteisöakatemia Oy 2020” sekä lisätään linkki www.sya.fi