Yhteisöhoidon käynnistämisen ja toteuttamisen kannalta tärkeimpiä foorumeja ovat yksikön tai yhteisön koko henkilökunnan kokoukset, joissa henkilöstö luo yhteistä näkemystä yhteisön perustehtävästä,  hoito-, kuntoutus- tai kasvatuskäytännöistä ja sopii sekä henkilöstön että asiakkaiden käyttäytymistä ohjaavista perussäännöistä eli reunaehdoista. Henkilökunnan kokouksissa on edelleen keskeistä jäsenten tai ryhmien keskinäisten suhteiden tutkiminen ja ristiriitojen käsittely. Jos henkilöstö ei uskalla tai osaa käsitellä ristiriitojaan, ne heijastuvat asiakasyhteisöön ja aiheuttavat sairauden oireiden lisääntymistä, häiriökäyttäytymistä ja muita ei-toivottuja seuraamuksia.

Usein keskustelua vaativat sääntöjen ja sopimusten tulkinta ja soveltaminen arkipäivän tilanteissa. Eri tavoin ymmärretyt ja tulkitut sopimukset johtavat epäjohdonmukaiseen ja ristiriitaiseen henkilökunnan toimintaan, mikä poikkeuksetta johtaa tavoitteista poikkeaviin seuraamuksiin.

Henkilöstön tehtävä on päättää myös se, mistä koko yhteisön eli asiakkaiden ja henkilöstön yhteisissä kokouksissa voidaan päättää ja mistä ei. Eri kokousten tehtävä, valta- ja vastuurajat on kerrottava selvästi ja toistuvasti asiakkaille, jotta voitaisiin ennalta ehkäistä väärinkäsitysten synnyttämiä ongelmia.

Kokouksen asialistan laatimistapavaikuttaa siihen tulevatko kaikki yhteisön kannalta tärkeät asiat keskusteluun. Jos esimies valitsee yksin käsiteltävät asiat, saattaa yhteisön toimintaan vaikuttavia olennaisia asioita jäädä käsittelemättä ja sopimatta. Avoin esityslista tarkoittaa sitä, että kokouksessa käsiteltäväksi haluttuja asioita voi kuka hyvänsä käydä viemässä ilmoitustaululla tai netissä koottavalle esityslistalle.

Seuraavassa henkilöstökokousten tutkimista ja kehittämistä tukevia kysymyksiä, joiden tarkoitus on auttaa keskustelun käynnistämistä eikä toimia kysymyslomakkeena, jolloin kysymyksiin vastataan lyhyesti esimerkiksi kyllä tai ei. Kysymysten käsittelyä voi tapahtua esimerkiksi yhteisön kehittämispäivinä.

 •  Onko yksikössänne riittävästi henkilöstön kokoontumisia?
 • Millä tavoin kokouksen esityslista tehdään?
 • Käsitelläänkö kokouksissa yhteisöhoidon kannalta keskeisiä asioita?
 • Keskusteletteko henkilökunnan jäsenten keskinäisistä suhteista sekä mahdollisista ongelmista ja ristiriidoista?
 • Osallistuvatko kaikki paikalla olijat aktiivisesti keskusteluun?
 • Pysyykö keskustelu asiassa?
 • Osallistuvatko kaikki ammattiryhmät henkilöstöpalavereihin?
 • Onko henkilöstökokouksen tehtävät selkeästi sovittu?
 • Miten päätökset tehdään?
 • Teettekö kokouksista muistion?
 • Arvioitteko yhdessä kokouksen toimivuutta ennen kokouksen päättämistä?

Aiheeseen liittyvät ajankohtaiset koulutukset:
Kohti toimivaa yhteisöä – yhteisöhoidon perusteet
Yhteisöhoidon 2-vuotinen koulutus
YhteisöAkatemian yhteisöhoidon koulutukset

Kari Murto

© Kari Murto, Suomen Yhteisöakatemia Oy. Kaikki oikeudet blogissa kirjoitettuun materiaalin ovat kirjoittajalla ja Suomen Yhteisöakatemia Oy:llä.

Blogin materiaalia voidaan käyttää muissa sähköisissä ja painetuissa julkaisuissa, edellyttäen, että niissä mainitaan ”Copyright © Kari Murto, Suomen Yhteisöakatemia Oy 2013” sekä lisätään linkki www.sya.fi